Archive for mei, 2010

Ambtelijk antwoord na 3,5 maanden

donderdag, mei 13th, 2010

1)    snelheid i.r.t. 30 km/u gebied

Om de straten meer een uitstraling van een 30 km/u gebied te geven zal er een open verharding worden aangebracht. I.v.m. o.a. de aanwezigheid van een busroute zal deze wel op een puinfundering worden aangelegd. De huidige verticale verkeersremmende voorzieningen worden gehandhaafd. Daarbij is niet gekozen voor bijvoorbeeld verkeerssluizen omdat dit ten koste gaat van het aantal parkeerplaatsen. De boogstralen van de kruising Kruisvaardersstraat – Fatimastraat zullen krapper worden uitgevoerd en de kruising Fatimastraat – Wethouderslaan zal gelijkwaardig worden uitgevoerd (zonder inritconstructie). Beide aspecten zullen in een beperkte mate bijdragen aan een beperking van de gereden snelheid. Tevens wordt aan weerszijde van de rijbaan een strook voorzien van een andere kleur bestrating waardoor deze visuele versmalling ook positief zal bijdragen in het aspect van de snelheid. Alhoewel het niet strookt met de inrichting van een 30 km/u gebied zal het zebrapad t.h.v. de kruising Kruisvaardersstraat – Fatimastraat worden gehandhaafd.

2)    parkeren

Het totaal aantal parkeerplaatsen voor beide straten is iets meer als in de huidige situatie. Dit desondanks het vervangen van het haaksparkeren in de Kruisvaardersstraat door langsparkeren.

3)    omliggende planologische ontwikkelingen

Het huidige ontwerp is afgestemd op de toekomstige ontwikkelingen w.o. de zuidelijke inprikker en de Piushaven. Er is derhalve ook al bekeken dat het e.e.a. aansluit op de toekomstige inrichting van het resterende gedeelte van de Fatimastraat.

4)    busroute

Gezien de aanwezigheid van een bejaardenhuis, wijkcentrum en school is het wenselijk de busroute over deze straten te handhaven. In het huidige ontwerp is hier rekening mee gehouden

Visie gemeente op de piushaven

dinsdag, mei 4th, 2010

Eind december heeft de gemeente Tilburg haar visie voor het hele Piushavengebied gepresenteerd.

Onder de volgende link dus:

Visie Gemeente Piushaven

Verslag bijeenkomst 3 Mei Projectbureau Piushaven

dinsdag, mei 4th, 2010

Zuidelijke inprikker en de brug:

Na de zomer wordt gestart met de aanleg van de weg, aan zowel de zijde van de Piushaven  (ter hoogte van de Harense Smid wordt 15 september begonnen) als aan de zijde van de ringbaan zuid. De Kade moet het eerste kwartaal 2011 klaar zijn in verband met Europese subsidie.

Langestraat:

Voor de Kruising Fatimastraat/Jan van Rijzewijkstraat (Inprikker) moeten we aandacht vragen bij het Planteam Openbare Ruimte Piushaven.

Aabecomplex (Woonboulevard Leyparc):

Komend jaar wordt de pui aan de Fatimastraat gerenoveerd en heet laatste beetje Asbest verwijdert.Het kunstwerk aan de Fatimastraat wordt verwijderd. Bewoners moeten we vragen of men hier nog iets mee wil. Er is een Projectleider benoemd Peter… en er wordt binnenkort een realisatieovereenkomst getekend. De beslissing wanneer daadwerkelijk begonnen kan worden zal in 2011 plaatsvinden. Voor de Supermarkten komen inpandige laad en los ruimten. Er komen 10.000m vrij voor nieuwe huurders.

BBA (Veolia)terrein:

De verwachting is dat de BBA nog tot 2014 hier gevestigd is.Het Lourdeplein heeft de eerste prioriteit. Na de zomer zal hier een planteam opgericht worden. Vd Ven en Wonenbreburg  zullen dit gaan ontwikkelen. Na verwachting zal in ieder geval aan de Ringbaan Appartementen komen. Het is de bedoeling dat op dit terrein een mix van Wonen en werken gebouwd wordt. Waarvan werken  wonen moet ondersteunen.

Sligro:

De Sligro krijgt een volledig nieuwe gevel. De laad en losruimte komen aan de kant van de Weth. Van Ierselstraat.

Afstemming rond projecten:

Per bouwplan worden de verkeerafwikkelingen in kaart gebracht.

Sociaal cultureel programma:

Ontwikkelaars en gemeente gaan activiteiten subsidiëren rond de Piushaven. Hiervoor wordt een Programma leider aangesteld. Vanuit de Provincie is er geld beschikbaar voor het aanleggen van een podium in de haven. Bewoners maar ook politiek zijn nog niet betrokken bij de plannen. Dit wordt meegenomen.

Niet geheel onverwacht

dinsdag, mei 4th, 2010

Zoals gewoonlijk vallen bezuinigingen aan de onderkant. Een koel berichtje van de Twern met grote gevolgen.

—————————————-

Sluiting Wijkcentrum de Kubus

De gemeente Tilburg moet bezuinigingen. Dit heeft ook gevolgen voor de Twern. Wegens die bezuinigingen is de Twern genoodzaakt maatregelen te treffen. Deze hebben onder andere tot gevolg dat per 1 oktober 2010 wijkcentrum de Kubus gesloten wordt. De Twern doet al het mogelijke om deze sluiting plaats te laten vinden met zo min mogelijk negatieve gevolgen voor gebruikers van het gebouw. Alle activiteiten die nu plaatsvinden in het wijkcentrum  gaan door tot de zomervakantie. Na de zomervakantie worden ze  ondergebracht op andere locaties. Hier draagt de Twern zorg voor. De gebruikers worden hierover zo snel mogelijk ingelicht.

—————————————