Archive for juli, 2010

antwoord op inloopavond

vrijdag, juli 30th, 2010

Er zijn diverse reacties / suggesties vanuit buurtbewoners kenbaar gemaakt. Deze zijn inmiddels nader beoordeeld en gedeeltelijk verwerkt in een definitief ontwerp. Dit ontwerp zal in de periode van 20 september tot 1 oktober ter inzage liggen in buurtcentrum Jeruzalem in de Caspar Houbenstraat 109.

parkeerprobleem

Vanwege de bestaande bomen is een optie van eventueel schuinparkeren maar op een tweetal locaties mogelijk. De winst t.a.v. het aantal parkeerplaatsen weegt daarbij niet op tegen de verkeersveiligheid. Het toepassen van schuine
vakken i.p.v. langsparkeren levert op zo’n locatie maar 2 extra plaatsen op. Derhalve blijft het gepresenteerde principe van langsparkeren gehandhaafd. Daarbij is alle beschikbare ruimte ingezet voor de realisatie van parkeerplaatsen.

geluidsnormen

Aangezien het hierbij om een 30 km/u gebied gaat willen we hierbij deze straat ook als zodanig inrichten. Dit houdt een open bestrating in. Door de aanleg van de nieuwe inprikker t.h.v. de Jan van Rijzewijkstraat zal op de Kruisvaardersstraat de verkeersintensiteit verminderen. Tevens is het de verwachting dat door de nieuwe inrichting de daadwerkelijk gereden snelheid zal verminderen t.o.v. de huidige situatie. Door deze aspecten zal de toename van geluid beperkt blijven. In dit kader zullen wij ook een keuze in het bestratingsverband nemen die een positieve  uitwerking heeft op het geluid. Om het onderhoudsaspect van deze weg positief te beinvloeden zal de weg op een puinfundering gelegd worden. Hierdoor zal er beduidend minder snel sprake van verzakkingen zijn dan bij een fundatie van alleen zand, hetgeen voor een rijbaan met een open bestrating normaal wordt toegepast.

Verkeersremmende maatregelen

In de huidige situatie voldoen de verkeersremmende maatregelen niet allemaal aan de eisen. In principe worden met het nieuwe ontwerp de bestaande maatregelen gehandhaafd. Wel zullen deze zodanig worden aangelegd dat deze
voldoen aan de meest recente eisen. Verder worden in dit kader de bochtstralen van de kruising van de  Kruisvaardersstraat met de Fatimastraat verkleind zodat dit ook een positief effect zal hebben op de ter plaatse gereden snelheid.

Verbetering plannen

Het project vloeit voort uit noodzakelijk te verrichten onderhoud aan de riolering en de rijbaan. Dit houdt in dat de beschikbare budgetten ook alleen hierop zijn gebaseerd. Kleinschalige aanpassingen waren in het gepresenteerde ontwerp al voorzien. N.a.v. de inloopavond worden deze nog iets uitgebreid zoals verwerkt in het definitieve  ontwerp.

Bussen

Bij interne navraag is niets op papier teruggevonden van de herenafspraak die in het verleden met de BBA gemaakt zou zijn dat lege bussen niet over de Kruisvaardersstraat rijden. Onlangs is hierover ook nog contact geweest met Veolia waarbij wordt aangegeven dat de meeste lege bussen via de Nieuwe  Bosscheweg en de Ringbaan Oost naar de Fatimastraat rijden. Bussen uit de richting Groenewoud kunnen wel via de Kruisvaardersstraat komen. Misschien
biedt de aanleg van de nieuwe inprikker t.h.v. de Jan van Rijzewijkstraat wel een oplossing in deze.

De keuze over de busroutes worden gemaakt door de provincie, de gemeente Tilburg heeft hierin alleen een adviserende rol. De bestaande busroute is nu de ontsluiting van de wijk Fatima vanaf de Ringbaan, ontsluit hier ook de meeste reizigers (zo’n 80 op een dag). Als de busroute in de toekomst verlegt zou worden naar de nieuwe zuidelijke inprikker mis je wel een flink deel van de wijk. Op dit moment is echter een wijziging van de busroute niet
aan de orde.

Vakindeling parkeervakken

Er zal niet over de volledige breedte van de parkeervakken een belijning
aangebracht worden. Wel zal er in de parkeervakken op de scheiding met de
rijbaan een kleine “T” ingestraat worden welke de vakken wel als zodanig
duidelijk zal markeren.

Info avond Lourdesplein

donderdag, juli 1st, 2010

Deze informatieavond zal plaatsvinden op woensdag 14 juli om 19:30 uur en zal worden gehouden
in de aula van de Andreasschool aan het Lourdesplein 1 te Tilburg.
Tijdens deze bijeenkomst willen wij u informeren over de initiatieven die er zijn om een
(her)ontwikkeling van het Lourdesplein op te starten. Daarnaast kunt u op deze avond aangeven of u
in de toekomst wil deelnemen aan het nog te formeren planteam Lourdesplein. De informatiebijeenkomst
zal worden geleid door Hans Donker van De Twern.
Wij ontmoeten u graag op woensdag 14 juli!
Van de Ven Bouw & Ontwikkeling en WonenBreburg,