Ambtelijk antwoord na 3,5 maanden

1)    snelheid i.r.t. 30 km/u gebied

Om de straten meer een uitstraling van een 30 km/u gebied te geven zal er een open verharding worden aangebracht. I.v.m. o.a. de aanwezigheid van een busroute zal deze wel op een puinfundering worden aangelegd. De huidige verticale verkeersremmende voorzieningen worden gehandhaafd. Daarbij is niet gekozen voor bijvoorbeeld verkeerssluizen omdat dit ten koste gaat van het aantal parkeerplaatsen. De boogstralen van de kruising Kruisvaardersstraat – Fatimastraat zullen krapper worden uitgevoerd en de kruising Fatimastraat – Wethouderslaan zal gelijkwaardig worden uitgevoerd (zonder inritconstructie). Beide aspecten zullen in een beperkte mate bijdragen aan een beperking van de gereden snelheid. Tevens wordt aan weerszijde van de rijbaan een strook voorzien van een andere kleur bestrating waardoor deze visuele versmalling ook positief zal bijdragen in het aspect van de snelheid. Alhoewel het niet strookt met de inrichting van een 30 km/u gebied zal het zebrapad t.h.v. de kruising Kruisvaardersstraat – Fatimastraat worden gehandhaafd.

2)    parkeren

Het totaal aantal parkeerplaatsen voor beide straten is iets meer als in de huidige situatie. Dit desondanks het vervangen van het haaksparkeren in de Kruisvaardersstraat door langsparkeren.

3)    omliggende planologische ontwikkelingen

Het huidige ontwerp is afgestemd op de toekomstige ontwikkelingen w.o. de zuidelijke inprikker en de Piushaven. Er is derhalve ook al bekeken dat het e.e.a. aansluit op de toekomstige inrichting van het resterende gedeelte van de Fatimastraat.

4)    busroute

Gezien de aanwezigheid van een bejaardenhuis, wijkcentrum en school is het wenselijk de busroute over deze straten te handhaven. In het huidige ontwerp is hier rekening mee gehouden

Leave a Reply